D R U Š T V O    Z A    T E L E K O M U N I K A C I J E

OSNIVANjE I AKTIVNOSTI U TOKU 1993. GODINE    Društvo za telekomunikacije (DT) je osnovano maja 1993.godine. Osnivačkoj skupštini prisustvovalo je oko devedeset zainteresovanih članova koji su na samoj Skupštini potpisali pristupnice. U prvoj godini od osnivanja u Društvo učlanjeno oko 350 članova.
    Na Osnivačkoj skupštini, kojom je predsedavao doajen telekomunikacija Prof.Dr Ilija Stojanović, jednoglasno je doneta odluka o osnivanju Društva, usvojeni su programski ciljevi Društva, i izabrani su Upravni i Nadzorni odbor. Za Predsednika Upravnog odbora DT izabran je Dr Đorđe Paunović, profesor Telekomunikacija na ETF u Beogradu. Upravni odbor DT je za potpredsednika DT izabrao Mr Sinišu Davitkova, direktora firme IRITEL iz Beograda, a za sekretara Društva Mr Natašu Gospić, rukovodioca naučno-istraživačkog sektora u ZJPTT.
    Društvo za telekomunikacije je osnovano kao dobrovoljna, nestranačka, nezavisna organizacija individualnih i kolektivnih članova koji profesionalno rade u svim oblastima telekomunikacija. Društvo okuplja zainteresovane članove iz Jugoslavije i iz drugih zemalja. Sedište Društva za telekomunikacije je u Beogradu, na Elektrotehničkom fakultetu, Bulevar kralja Aleksandra 73, telefon (011) 3221419, faks (011) 3248681.
    Osnovni ciljevi Društva su da organizuje, podstiče i pomaže profesionalne aktivnosti svojih članova radi unapređenja njihovog rada i njihove stručne osposobljenosti. Istovremeno, DT svojom aktivnošću treba da doprinese nacionalnoj i međunarodnoj promociji i daljem razvoju svih oblasti telekomunikacija i drugih bliskih oblasti.
    Programski ciljevi Društva su usmereni tako da zadovolje zajedničke i individualne potrebe i interese svojih članova, a kroz sledeće aktivnosti:

 • okupljanje članova DT i drugih zainteresovanih radi međusobnog upoznavanja, stručnog informisanja i tehničkog obrazovanja;
 • organizovanje stručnih i naučnih skupova, samostalno ili zajedno sa drugim organizacijama;
 • izdavanje ili učešće u izdavanju stručnih, naučnih i informativnih publikacija;
 • pomoć članovima DT u stručnom i naučnom usavršavanju, organizacija pogodnih formi permanentnog obrazovanja;
 • pokretanje stručnih inicijativa, davanje stručnih ocena, izrada studija i projekata iz oblasti svoje delatnosti;
 • učešće u različitim oblicima međunarodne saradnje u oblastima telekomunikacija;
 • praćenje razvoja telekomunikacija u zemlji i svetu, informisanje javnosti,
 • popularisanje oblasti telekomunikacija.

    U toku prve godine od svog osnivanja, uprkos veoma teškoj opštoj situaciji, Društvo za telekomunikacije je samostalno, ili u zajednici sa drugim organizacijama sprovelo ili učestvovalo u sprovođenju nekoliko značajnih akcija:

 • 1. DT je registrovano i upisano u sudski registar i evidentirano u Ministarstvu za nauku i tehnologiju Srbije.
 • 2. DT je uspostavilo tesnu saradnju sa Jugoslovenskom podružnicom za telekomunikacije internacionalnog udruženja IEEE i sa Jugoslovenskim društvom za ETRAN.
 • 3. DT je 1993. pomoglo pri organizaciji stručnog skupa o novim tehnologijama u telekomunikacijama na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu i simpozijuma iz oblasti satelitske i kablovske televizije "TELSIKS'93" na Elektronskom fakultetu u Nišu.
 • 4. DT je zajedno sa JP PTT saobraćaja "Srbija" i sa nizom drugih sponzora organizovalo impresivan naučno-stručni skup širokog spektra "Telekomunikacioni forum 93" u Centru "Sava" u Beogradu.
 • 5. DT je postiglo sporazum sa izdavačima naučno-stručnog časopisa Telekomunikacije, koji izlazi neprekidno već 41 godinu, da ovaj časopis ubuduće bude i časopis DT.
 • 6. DT je formiralo kompletnu bazu podataka o svojim članovima koja je, pod određenim uslovima, na raspolaganju svim zainteresovanima.
 • 7. DT je omogućilo svojim članovima korišćenje elektronske pošte i drugih elektronskih servisa u okviru Sistema naučnih i tehnoloških informacija.
 • 8. Svi članovi DT su dobili godišnji plan rada, pozive za učešće u radu Telekomunikacionog foruma "TELFOR", kao i druge informacije od interesa za rad Društva.

    Preduzete su mere da svi stručnjaci koji rade u oblasti telekomunikacija i žele učlanjenje u DT, mogu da se obrate za informacije na navedenu adresu Društva, ili telefonom broj 3248464 gospođi Danki Despotović.

Beograd, januara 1994.