Na osnovu clanova 1, 9 i 10 Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SFRJ ("Sl.list SFRJ" br 42/90) osnivačka skupština DRUŠTVA ZA TELEKOMUNIKACIJE - DT, na sednici održanoj dana 20.08.1993. godine, donela je

S T A T U T

DRUŠTVA ZA TELEKOMUNIKACIJE - DTI OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

    Društvo za telekomunikacije - DT (u daljem tekstu Društvo) je profesionalno, dobrovoljno, nezavisno, nestranačko udruženje građana.

Član 2.

    Zvaničan naziv udruženja je: DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE - DT.
    Sedište Društva je u Beogradu, adresa: Bulevar Revolucije 73, ETF, PF 3554, 11120 Beograd, Jugoslavija.
    Društvo može osnivati regionalne podružnice i u drugim mestima.

Član 3.

    Društvo ima svojstvo pravnog lica i prava i obaveze koje mu pripadaju na osnovu zakona i ovog Statuta.
    Društvo ima pečat okruglog oblika i pravougaoni štambilj, sa nazivom i sedištem Društva.

Član 4.

    Društvo predstavlja Upravni odbor, a zastupa ga Predsednik Upravnog odbora ili lice koje ovlasti Upravni odbor.


II CILJEVI, ZADACI I AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Član 5.

    Društvo organizuje, podstiče i pomaže profesionalne aktivnosti svojih članova u cilju unapređenja njihovog rada i njihove stručne osposobljenosti. Istovremeno, DT svojom aktivnošću doprinosi nacionalnoj i međunarodnoj promociji i daljem razvoju svih oblasti telekomunikacija i drugih bliskih oblasti.

Član 6.

    Programski ciljevi Društva su usmereni tako da zadovolje zajedničke i individualne potrebe i interese svojih članova. Programske ciljeve Društvo za telekomunikacije ostvaruje kroz sledeće aktivnosti:
    a) okuplja svoje članove i druge zainteresovane radi međusobnog upoznavanja stručnog informisanja i tehničkog obrazovanja;
    b) organizuje stručne i naučne skupove, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama;
    c) izdaje ili učestvuje u izdavanju stručnih, naučnih i informativno-preglednih radova i publikacija;
    d) pomaže svojim članovima u stručnom i naučnom usavršavanju, organizuje i sprovodi pogodne forme permanentnog obrazovanja;
    e) pokreće i podržava stručne inicijative, daje stručne ocene, radi i realizuje studije i projekte iz oblasti svoje delatnosti;
    f) podstiče i učestvuje u različitim oblicima međunarodne saradnje u oblastima telekomunikacija;
    g) prati razvoj telekomunikacija u zemlji i svetu, informiše javnost i ukazuje na tokove i promene u ovoj oblasti;
    h) populariše značaj oblasti telekomunikacija.

Član 7.

    Radi ostvarivanja programskih ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom, Društvo obavlja sledeće delatnosti:

 • 110611    istraživačko-razvojne usluge u privrednim delatnostima;
 • 110612    istraživačko-razvojne usluge u društvenim delatnostima;
 • 110404    inženjering;
 • 110902    priredivanje sajmova i izložbi;
 • 120311    izdavacka delatnost;
 • 120312    novinsko-izdavacka delatnost;
 • 120190    ostalo obrazovanje;
 • 110909    ostale nepomenute usluge;
 • 070320    spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima.

   Navedene delatnosti Društvo može obavljati samostalno, ili kroz saradnju sa drugim organizacijama i institucijama, u skladu sa zakonom.
   Za obaveze koje nastanu iz sopstvene delatnosti, Društvo odgovara svojom imovinom.

   

III ČLANSTVO

Član 8.

   Društvo okuplja individualne i kolektivne članove koji rade u svim oblastima telekomunikacija.
   Društvo okuplja stručnjake iz oblasti telekomunikacija koji rade u PTT organizacijama, u radio-difuznim organizacijama, u industriji, na univerzitetima, u naučno-istraživačkim institutima, u saobraćajnim, informativnim, turističkim, finansijskim i trgovinskim organizacijama, u elektroprivredi, u državnoj upravi, u vojsci, i u drugim organizacijama i strukama.
   Društvo okuplja sve zainteresovane članove iz Jugoslavije. Strani državljani mogu biti članovi Društva ukoliko imaju stalnu dozvolu boravka u Jugoslaviji.

   

IV PRAVA i OBAVEZE INDIVIDUALNIH ČLANOVA

Član 9.

   Individualni članovi pristupaju Društvu pojedinačno, na osnovu svoje želje, potpisivanjem pristupnice kojom prihvataju Statut i druge dokumente Društva, odnosno prihvataju da plaćaju članarinu Društva.
   Upravni odbor u roku od tri meseca od dana potpisivanja pristupnice može osporiti pristup člana Društvu. Ukoliko Upravni odbor u navedenom roku ospori pristup, dužan je da o razlozima obavesti člana koji je podneo zahtev. Član čiji je pristup Društvu osporen, može se žaliti Skupštini Društva.
   Svakom primljenom članu izdaje se članska karta. Svaki primljeni član je dužan da redovno plaća članarinu koju odredi Društvo.
   Individualno članstvo prestaje istupanjem iz Društva po ličnoj odluci člana ili na osnovu odluke Upravnog odbora Društva zbog neispunjavanja obaveza regulisanih Statutom ili zbog nepoštovanja donetih odluka Društva.

Član 10.

 • Individualni članovi Društva imaju pravo da biraju i da budu birani u sve organe Društva.
 • Individualni članovi imaju pravo na člansku kartu Društva.
 • Individualni članovi pod posebno povoljnim uslovima učestvuju u redovnim aktivnostima društva.
 • Prilikom učešća na naučnim i stručnim skupovima koje organizuje Društvo, individualni članovi plaćaju samo minimalne efektivne troškove organizacije.
 • Individualni clanovi dobijaju poseban popust prilikom kupovine svih publikacija koje izdaje Društvo.
 • Individualni članovi dobijaju poseban popust prilikom učešća na kursevima za permanentno obrazovanje koje organizuje Društvo.
 • Individualni članovi sa posebnim popustom koriste telekomunikacione i informacione servise koje obezbedi Društvo (E-mail, SNTI, informacione baze u zemlji i inostranstvu).
 • Individualni članovi plaćaju smanjenu članarinu u drugim udruženjima kojima kolektivno pristupi DT, ili sa kojima sklopi poseban sporazum.
 • Posebno povoljne uslove iz prethodnih stavova ovog člana Statuta određuje Upravni odbor Društva.
 • Individualni članovi su dužni, u granicama svojih mogućnosti i profesionalnih znanja, da pomognu u realizaciji aktivnosti koje organizuje Društvo za svoje članove i druge zainteresovane;
 • Individualni članovi su obavezni da popularišu rad Društva i da štite njegove interese.

     

  PRAVA I OBAVEZE KOLEKTIVNIH ČLANOVA

  Član 11.

     Kolektivni članovi Društva mogu biti organizacije ili delovi organizacija koje rade u oblastima telekomunikacija.
     Kolektivni članovi pristupaju Društvu, uz saglasnost ili na poziv upravnih organa Društva, odlukom svojih upravnih organa.
     Prava i uzajamne obaveze kolektivnih članova i Društva uređuju se međusobnim sporazumom.
     Kolektivni članovi mogu istupiti iz Društva odlukom svojih upravnih organa, na osnovu svoje želje ili zbog neispunjavanja obaveza Društva prema kolektivnom članu.
     Ukoliko kolektivni član ne ispunjava obaveze prema Društvu, Upravni odbor Društva je dužan da ga opomene u pisanoj formi. Ako kolektivni član u roku od mesec dana ne ispuni svoje obaveze, Upravni odbor može doneti odluku o prestanku članstva kolektivnog člana u Društvu. Kolektivni član čije je članstvo prestalo odlukom Upravnog odbora Društva, može se žaliti Skupštini Društva.

  Član 12.

  • Kolektivni članovi pomažu finansijski i organizaciono delatnost Društva.
  • Društvo i kolektivni član mogu zajednički da sprovode dogovorene aktivnosti koje su u okviru oblasti delatnosti Društva i kolektivnog člana.
  • Kolektivni član može za svoje zaposlene, koji ispunjavaju uslove da budu individualni članovi Društva, da obezbedi posebne pogodnosti ili sva prava i obaveze koje imaju individualni članovi Društva.
  • Kolektivni član ima pravo na posebne pogodnosti u okviru svih aktivnosti koje organizuje Društvo.

     

  POČASNI I ZASLUŽNI ČLANOVI

  Član 13.

     Društvo može imati počasne i zaslužne članove.
     Počasni članovi Društva mogu biti individualni i kolektivni članovi društva, kao i pojedinci i organizacije koji su posebno pomogli rad Društva.
     Zaslužni članovi mogu biti individualni članovi koji su se posebno istakli svojim radom ili doprinosom radu i akcijama Društva.
     Uslovi i način proglašenja počasnih i zaslužnih članova uređuju se posebnim pravilnikom.
     Počasni članovi imaju pravo na dodelu Počasne diplome Društva. Diploma se uručuje na sednici Skupštine Društva ili u okviru neke druge prigodne javne akcije Društva. Počasni članovi su dužni da posle proglašenja za počasnog člana i dalje pomažu i popularišu rad Društva, kao i da štite njegove interese.
     Zaslužni članovi imaju pravo na posebnu člansku kartu Društva sa upisanim statusom zaslužnog člana. Članska karta zaslužnog ćlana uručuje se javno na prigodnoj svečanosti. O dodeli zvanja počasnog člana obaveštavaju se svi članovi Društva. Zaslužni članovi ne plaćaju nikakve troškove prilikom učešća na naučnim i stručnim skupovima koje organizuje Društvo. Zaslužni članovi su dužni da i posle proglašenja za zaslužnog člana, u granicama svojih mogućnosti, aktivno učestvuju u radu i akcijama Društva.

     

  IV ORGANI DRUŠTVA ZA TELEKOMUNIKACIJE

  Član 14.

  Organi Društva su Skupština, Upravni odbor, Predsednik Upravnog odbora i Nadzorni odbor.

  Član 15.

     Skupština je najviši organ Društva koji čine svi individualni članovi Društva i predstavnici kolektivnih članova Društva. Broj predstavnika kolektivnih članova utvrđuje se sporazumom o pristupanju kolektivnog člana Društvu.
     Rad Skupštine Društva je javan. Svi individualni i kolektivni članovi moraju biti obavešteni o zakazanoj sednici Skupštine najmanje 15 dana pre dana održavanja sednice.
     Sednice Skupštine se održavaju najmanje jednom u dve godine. Sednice Skupštine priprema Upravni odbor, a saziva ih Predsednik Upravnog odbora. Skupštinu može sazvati i Upravni odbor.
     Predsednik ili Upravni odbor moraju sazvati Skupštinu na pisani zahtev najmanje 20 individualnih članova Društva ili najmanje tri kolektivna člana Društva. U ovom slučaju Skupština se mora sazvati u roku od mesec dana od dana prijema zahteva.
     Sednicu otvara Predsednik Upravnog odbora ili predstavnik sazivača. Daljim radom Skupštine rukovodi Radno predsedništvo koje se neposredno bira na sednici.
     Odluke Skupštine se na sednici donose prostom većinom prisutnih članova.
     U slučaju potrebe, Upravni odbor može odlučiti da se o svim odlukama za koje je Skupština nadležna, članovi izjasne pisanim putem bez sednice. U ovom slučaju formulaciji pitanja o kome se glasa i konstataciji odluke mora prisustvovati i većina članova Nadzornog odbora.

  Član 16.

     Skupština Društva:

  • utvrđuje programske smernice za rad Društva;
  • donosi Statut Društva i njegove izmene i dopune;
  • utvrđuje plan i program rada Društva, poslovnu politiku i način sprovođenja ciljeva Društva;
  • bira predsednika i članove Upravnog odbora;
  • bira članove Nadzornog odbora;
  • razmatra i usvaja izveštaje Upravnog i Nadzornog odbora;
  • odlučuje o sticanju, korišćenju i raspolaganju imovinom Društva;
  • utvrđuje visinu članarine Društva;
  • donosi odluku o prestanku rada Društva;
  • odlučuje o svim ostalim pitanjima od opšteg značaja za rad Društva.

  Član 17.

     Upravni odbor se sastoji od predsednika i deset članova koji se biraju na sednici Skupštine. Upravni odbor se može naknadno proširiti sa najviše četiri predstavnika regionalnih organizacija Društva i kolektivnih članova.
     Predsednik i članovi Upravnog odbora biraju se na četiri godine iz reda individualnih članova. Članovi Upravnog odbora mogu biti ponovo birani na istu funkciju.
     Upravni odbor može odlučivati ako je prisutno najmanje polovina ukupnog broja njegovih članova. Upravni odbor donosi odluke većinom prisutnih članova Odbora.
     Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Društva.

  Član 18.

     Upravni odbor:

  • rukovodi radom Društva između dve sednice Skupštine;
  • predlaže Skupštini program rada i finansijski plan;
  • sprovodi odluke Skupštine, po njenom ovlašcenju;
  • priprema i saziva sednice Skupštine Društva;
  • podnosi Skupštini izveštaj o svom radu;
  • dodeljuje priznanja, imenuje počasne i zaslužne članove Društva;
  • predstavlja Društvo;
  • donosi pravilnike koji regulišu rad Društva, u skladu sa Statutom;
  • donosi odluke o utrošku finansijskih sredstava, u okvirima koji su utvrđeni finansijskim planom i planom rada;
  • sklapa sporazume o pristupanju kolektivnih članova Društvu;
  • donosi odluke o učlanjivanju i saradnji Društva sa drugim nacionalnim i međunarodnim organizacijama;
  • bira podpredsednika i sekretara Upravnog odbora;
  • formira stalne i povremene komisije i radne grupe Društva;
  • obavlja i druge poslove iz delokruga rada Društva, u skladu sa Statutom i zakonom.

  Član 19.

     Predsednik Upravnog odbora Društva:

  • zastupa Društvo;
  • operativno rukovodi radom Društva;
  • potpisuje i izvršno sprovodi odluke Upravnog odbora i Skupštine;
  • priprema dnevni red i zakazuje sastanke Upravnog odbora;
  • predsedava sednicama Upravnog odbora;
  • daje inicijative, organizuje i sprovodi aktivnosti Društva;
  • rukovodi radom stručne službe;
  • obavlja i druge poslove iz delokruga rada Društva, u skladu sa Statutom i zakonom.
  • u smislu zakona Predsednik je naredbodavac za sprovođenje svih odluka.

  Član 20.

     Nadzorni odbor se sastoji od predsednika i dva člana, koji se biraju na četiri godine iz reda individualnih članova i predstavnika kolektivnih članova. Članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovo birani na istu funkciju.

  Član 21.

     Nadzorni odbor:

  • prati realizaciju odluka i vrši nadzor nad zakonitošću materijalno-finansijskog poslovanja Društva;
  • prati primenu Statuta i realizaciju odluka organa Društva;
  • podnosi Skupštini izveštaj o nadzoru;
  • bira predsednika Nadzornog odbora iz svog sastava.

     

  V ORGANIZACIJA RADA DRUŠTVA

  Član 22.

     Rad Društva je javan.
     Društvo je obavezno da informiše sve svoje članove o planiranim aktivnostima.
     O aktivnostima Društva redovno se obaveštavaju i sredstva javnog informisanja. Na stručnim i naučnim skupovima i u okviru drugih aktivnosti Društva, predstavnici sredstava javnog informisanja i drugi zainteresovani građani mogu prisustvovati i učestvovati u radu.
     Rad svih organa Društva je javan.
     Za sve sednice pripremaju se dokumenti koji se dostavljaju članovima unapred.
     Svaki član ima prava da dobije na uvid sva dokumenta Društva.

  Član 23.

     Društvo može biti kolektivni član drugih nacionalnih i međunarodnih organizacija.
     Delatnost Društva ni na koji način ne sprečava niti ograničava slobodnu delatnost svojih članova i drugih pojedinaca i organizacija u oblasti telekomunikacija.

  Član 24.

     Za obavljanje stručnih, finansijskih, administrativno-tehničkih i drugih poslova Društvo može da formira posebnu stručnu službu, koja nema svojstvo pravnog lica.
     U stručnoj službi mogu da rade lica sa punim ili skraćenim radnim vremenom koja su angažovana na neodređeno ili određeno vreme, odnosno lica koja poslove obavljaju po ugovoru. Odluku o prijemu radnika donosi Upravni odbor.

  Član 25.

     Društvo svoje aktivnosti finansira od individualnih i kolektivnih članarina od dobrovoljnih priloga individualnih članova i sponzora, od pomoći kolektivnih članova, iz sredstava državnih organa i drugih organizacija za sprovođenje pojedinih aktivnosti društva, i iz sopstvenih prihoda.
     Način uplate članarine individualnih i kolektivnih članova određuje Upravni odbor. O uplaćenoj članarini vodi se posebna evidencija i članovima se na zahtev izdaje potvrda.
     Sopstvene prihode Društvo može ostvarivati:

  • od kotizacija za učestvovanje na naučnim i stručnim skupovima,
  • od prodaje zbornika sa naučnih i stručnih skupova,
  • od prodaje naučnih i informativno-preglednih publikacija,
  • od organizacije kurseva i predavanja,
  • od davanja stručnih ocena,
  • od izrade studija i projekata, itd.

  Član 26.

     Društvo većinu svojih aktivnosti sprovodi ličnim dobrovoljnim radom svojih članova.
     Svojim članovima Društvo eventualno nadoknađuje realne materijalne i druge troškove.

  Član 27.

     Sredstva Društva se utvrduju i rasporeduju finansijskim planom koji se donosi za tekucu godinu najkasnije do kraja marta.
     Do donošenja finansijskog plana ili u slucaju premašaja plana, finansi- ranje delatnosti Društva vrši se na osnovu odluke o privremenom finansiranju koju donosi Upravni odbor, a naknadno razmatra i potvrduje Skupština.
     Prihodi Društva se koriste:

  • za finansiranje delatnosti društva,
  • za pokrivanje materijalnih troškova delatnosti,
  • za plaćanje članarina Društva u drugim međunarodnim i nacionalnim organizacijama,
  • za nabavku osnovnih sredstava u funkciji delatnosti društva,
  • za plaćanje troškova rada stručne službe,
  • za plaćanje i drugih troškova koji su u funkciji delatnosti Društva.

  Član 28.

     Sponzor Društva može postati svaki građanin SR Jugoslavije ili strani državljanin, preduzeće, finansijska organizacija i druga pravna lica, koja Društvu stave na raspolaganje ili poklone finansijska sredstva, pokretnu ili nepokretnu imovinu.
     Minimalnu vrednost i uslove na osnovu kojih se stiče status Sponzora Društva određuje Upravni odbor u saglasnosti sa Sponzorom, o čemu se sklapa odgovarajući ugovor izmedu Sponzora i Društva, u skladu sa zakonom.
     Sponzorima Društvo dodeljuje posebno priznanje.

     

  VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  Član 29.

     Društvo može prestati sa radom na osnovu Zakona ili na osnovu odluke Skupštine Društva.
     U slučaju prestanka rada Društva, o eventualnim obavezama i o preosta- loj imovini Društva odlučuje Skupština.

  Član 30.

     Izmene i dopune Statuta Društva donosi Skupština Društva na svojoj sednici, prostom većinom prisutnih članova. Predlagač za izmene i dopune Statuta može biti Upravni odbor Društva, grupa od najmanje 10 individualnih članova ili najmanje dva kolektivna člana Društva.
     Predlog izmena i dopuna Statuta mora biti podnet u pisanoj formi pre razmatranja i odlučivanja.

  Član 31.

     Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini, a primenjuje se počev od dana upisa Društva kod nadležnog organa.

   

   

  Beograd, 20.08.1993.godine

  Predsednik Upravnog odbora
  Društva za telekomunikacije
  Prof.Dr Đorđe Paunović, s.r.